نام و نام خانوادگی

آقای مهدی عباسی

آقای مهندس محمدزاده

آقای مهندس عظیم بابائی

آقای مهندس علیرضا جاوید

آقای مهندس اسد فاضل

آقای  داود رنجبر

آقای مهندس يوسف مشهدياری

  مرحوم آقای مهندس ستار سيفی

آقای غلامرضا اسداله فردی

آقای مهندس رمضان هادی

آقای مهندس شجاعی

آقای مهندس خوشبخت

منبع : معماران ارتباطات شهری |این هفته آشنایی بامنطقه 17ومدیران فعلی وسابق
برچسب ها : آقای ,مهندس ,آقای مهندس